Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 105.44 kB

Vymenovanie zapisovateľa Typ: PDF dokument, Velkosť: 138.6 kB

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb Typ: PDF dokument, Velkosť: 137.21 kB

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v rusínskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 340.27 kB

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v ukrajinskom jazyk Typ: PDF dokument, Velkosť: 512.35 kB

informácia pre voliča v slovenskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 187.77 kB

informácia pre voliča v rusínskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 196.5 kB

informácia pre voliča v ukrajinskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 195.55 kB

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie emailovej adresy a spôsobu doručenia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní  člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť

  • osobne: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol
  • poštou na adresu: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol
  • elektronicky (e-mailom) na emailovú adresu: obecudol@obecudol.sk alebo obecudol@livenet.sk

do 19. 02. 2024 do 24 h.

HLASOVACIE PREUKAZY

Zverejnenie emailovej adresy a spôsobu doručenia žiadosti

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky možno doručiť

  • osobne: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol,
  • v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol,
  • elektronicky (e-mailom) na emailovú adresu: obecudol@obecudol.sk alebo obecudol@livenet.sk

Hlasovacie preukazy

  • Osobne sa hlasovacie preukazy vydávajú v úradných hodinách obce do 22.03.2024, pre druhé kolo volieb do 05.04.2024.
  • V listinnej podobe a elektronicky (e-mailom) žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť obci doručená najneskôr do 04.03.2024, pre druhé kolo volieb do 14.03.2024.

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.9 kB

Zápisnica okrskovej volebnej komisie Voľby prezidenta SR 1. kolo dňa 23. 3. 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.29 MB

Zápisnica okrskovej volebnej komisie Voľby prezidenta SR 2. kolo dňa 6. 4. 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.12 MB