Nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadom

Sviatok

Meniny má Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

Informácie o obci Údol

Obec ÚdolObec Údol sa nachádza v Ľubovnianskej kotline, v údolí rieky Poprad. Susedí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlov, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica.
Cez dedinu tečie malý potok Údolčanka, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. Chotár je vŕškovitý, nerovný, ílovitý, rovina sa rozprestiera jedine po obidvoch stranách rieky Poprad. Od severovýchodu chráni obec pásmo hôr Senečková a Magura, ktoré sú pokryté ihličnatým lesom. 

Oznamy

12.01.2020

Povinná registrácia chovov ošípaných a vznik nárazníkovej zóny AMO

Povinnosť chovateľov ošípaných zaregistrovať svoje chovy aj keď chovajú iba 1 kus ošípanej. V priložených dokumentoch sú usmernenia a tlačivo potrebné ku registrácii ošípaných. Povinnosťou chovateľa je aj nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“).

Detail Aktuality

12.01.2020

Zníženie poplatku za odber vody z obecného vodovodu

O úľavu z poplatku za odber vody z obecného vodovodu podľa VZN č. 19/2019 môže požiadať každý občan obce Údol, ktorý je držiteľom preukazu ZŤPS. O úľavu je potrebné požiadať na obecnom úrade počas úradných hodín ( je potrebné priniesť so sebou preukaz ZŤPS).

Detail Aktuality

12.01.2020

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Vážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinnosť pri akejkoľvek zmene nehnuteľnosti, (t.j. zmena vlastníka nehnuteľnosti, prírastok, úbytok, stavebný pozemok, kolaudácia) podať daňové priznanie na obecný úrad. Týka sa to všetkých daňovníkov, ktorí vlani nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom či dedením! Ak ste nehnuteľnosť predali alebo darovali je potrebné podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti! Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára 2020. Podať ho musí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudla nehnuteľnosť, alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach už daňovník nepodáva daňové priznanie na nehnuteľnosti, ktoré už priznané má, priznáva len novonadobudnuté nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie. V prípade, ak niekto zdedí nehnuteľnosť na území obce, alebo nadobudne ju v dražbe, má povinnosť podať daňové priznanie do 30-tich dní od právoplatnosti uznesenia o dedičstve, prípadne notárskej zápisnice o dražbe.

Detail Aktuality

10.01.2020

Zápisnica OcZ dňa 7. 1. 2020

Detail Zasadnutia OZ

10.01.2020

Uznesenie OcZ dňa 7. 1. 2020

Detail Zasadnutia OZ