Obsah

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v slovenskom jazyku (272.51 kB)

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v rusínskom  jazyku (277.11 kB)

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende v ukrajinskom jazyku (163.35 kB)

Utvorenie volebného okrsku (200.79 kB)

Vymenovanie zapisovateľa (286.01 kB)

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:          obecudol@obecudol.sk

                                    alebo obecudol@livenet.sk

  • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou v termíne do 2.12.2022 v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Na žiadosť doručenú po tejto lehote sa neprihliada.

 

  • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu:
  • v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) v termíne najneskôr do 2.1.2023
  • osobne najneskôr 20.1.2023 v úradných hodinách obce to je do 12.00 hod.

 

  • adresa na doručenie listinnej žiadosti:   Obec Údol , Údol 2, 065 45 Údol
  • adresa na doručenie elektronickej žiadosti:      obecudol@obecudol.sk

                                                                                      alebo obecudol@livenet.sk

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (12.66 kB)

oznámenie o čase a mieste konania referenda (184.93 kB)