Obsah

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára 2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Európskeho parlamentu a

určujem

 1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r. 

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 104.95 kB

Vymenovanie zapisovateľa Typ: PDF dokument, Velkosť: 138.08 kB

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb  Typ: PDF dokument, Velkosť: 136.6 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v rusínskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 293.1 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v ukrajinskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 216.76 kB

Informácia pre voliča v slovenskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 188.72 kB

Informácia pre voliča v rusínskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 196.62 kB

Informácia pre voliča v ukrajinskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 198.01 kB

informácie pre voličov

https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia [Vzor žiadosti o zápis do zoznamu voličov a vyhlásenie (DOCX, 19 kB)].

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024), elektronicky (e-mailom)
 • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,

 • rodné číslo,

 • štátnu príslušnosť,

 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu možno doručiť

 • osobne: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol,
 • v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol,
 • elektronicky (e-mailom) na emailovú adresu: obecudol@obecudol.sk alebo obecudol@livenet.sk

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie emailovej adresy a spôsobu doručenia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť

 • osobne: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol
 • poštou na adresu: Obecný úrad Údol, Údol 2, 065 45 Údol
 • elektronicky (e-mailom) na emailovú adresu: obecudol@obecudol.sk alebo obecudol@livenet.sk

do 9. 4. 2024 do 24 h.