Nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadom

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Obsah

Rok 2021

máj 2021

 • začatie prác na projekte "Rekonštrukcia Materskej školy"
 • schválená dotácia PSK na mikroprojekty pre obec Údol na projekt "Vybavenie sály Kultúrneho domu v obci Údol" v sume 1045,16 €.

           "Projekt podporený z rozpočtu PSK"

llogo PSK

 • schválená dotácia Fondu na podporu národnostných menšín na projekt "Vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru" vo výške 1000€.

       "Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných              menšín"

         Kulturminor

 • začatie prác na výmene autobusových zastávok a doplnenie jednej autob. zastávky
 • zakúpenie nových žrdí na vlajky pri obecnom úrade
 • Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 3000€

apríl 2021

 • opätovné osadenie stĺpika  na začiatku cyklotrasy

marec 2021

 • podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu
 • vysporiadavanie pozemkov pod obecnými cestami

február 2021

 • prebehla zbierka na  AED prístroj
 • 15.2.2021 začalo sčítanie obyvateľov 2021
 • podaná žiadosť o poskytnutie dotácie PSK - vybavenie sály kultúrneho domu
 • podaná žiadosť o poskytnutie dotácie predseda PSK

Rok 2020

 • úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 51,69%
 • poskytnutie dotácie MF na Rekoštrulciu a dofinancovanie kultúrneho domu a obecného úradu vo výške 25 000€
 • poskytnutie dotácie vo výške 206,21€ Environmentálny fond
 • vyhlásenie volieb na HK - jún 2020
 • odvodnenie časti budovy MŠ
 • úprava komunikácie pod futbalovým ihriskom - spevnenie a vysypanie kamenivom
 • vybudovanie cesty vedľa KD
 • 100 m novej vodovodnej siete pod ihriskom
 • zakúpenie motorového vozidla na rozvoz stravy značky Citroen
 • Začatie prác na vysporiadaní pozemkov pod obecnými cestami
 • poskytnutie služby nákupu potravín a liekov pre občanov obce Údol v čase pandémie Covid 19
 • vyčistenie záchytov a vodojemu
 • úprava priekop 
 • príprava podladov pre vykúpenie pozemku pri Gréckokatolíckej cerkvi
 • hlásenie a likvidácia požiarov - DHZ Údol
 • prebehlo sčítanie domov a bytov

podané žiadosti o NFP

 • žiadosť o NFP na obnovu kuchyne a výmenu stolov a stoličiek v KD
 •  žiadosť o NFP na ozvučenie KD - PSK 
 • žiadosť o NFP na obnovu a úpravu vodovodnej siete - MF
 • žiadosť  o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja
 • žiadosť  o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu mietsnej a regionálnej kultúry
 • žiadosť o poskytnutie dotácie environmentálny fond

december 2020

 • postavený vianočný stromček pri altánku

október 2020

 • za pomoci Slovenského vodohospodárskeho podniku sme vyčistili potok Údolčanka v mieste za kurtami. Pri tomto čistení boli odstránene bobrie hrádze. Odstránenie bobrích hrádzi bolo povolené a schválene Ministerstvom životného prostredia

Leto 2020

 • vybudovanie žlabu na odvod daždovej vody na príjazdovej ceste k Domu nádeje
 • vymaľovanie priestorov MŠ
 • Úprava priekopy v MŠ
 • Ukončenie projektu Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy KD a Ocú Údol
 • Vymaľovanie priestorov KD a Ocú
 • Ujakalba - kultúrna akcia
 • zakúpenie žlabov k altánku
 • zakúpenie prívesného vozíka
 • Preventívna protipožiarna kontrola domov členmi DHZ
 • účasť členov DHZ na Výcvikovom tábore Lešť 2020

august 2020

Obec Údol získala dotáciu na projekt " Ozvučenie kultúrneho domu v obci Údol"  v sume 1500€. Spolufinancovanie obce je 300,28€.

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

Obec zakúpila ozvučenie do priestorov KD Údol 
Za poskytnutie finančného príspevku Ďakujeme!

PSK

máj 2020

 • čistenie priestranstiev na území obce  za pomoci DHZ Údol a občanov obce

apríl 2020

 • poskytnutie dotácie Nadácia TA3 na pomoc seniorom - ochranné pomôcky
 • montáž stlpikov na cyklotrasu pre bezpečnosť chodcov a cyklistov

marec 2020

 •  Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 3000€

február 2020

 • Voľby do NR SR

Výsledky volieb do NR SR v obci Údol:

Účasť - 76%

Smer SD - 80

OĽANO - 44

KDH - 20

SNS - 13

Sme rodina - 13

SAS - 9

VLASŤ - 9

Za ľudí - 7

Kotleba - 6

Dobrá voľba - 6

PS spolu - 5

Starostovia a nezávislí kandidáti - 1

Socialisti.sk - 1

január 2020

 • 25.01.2020 sme si pred pamätnou tabuľou uctili 75. výročie oslobodenia obcí z pod jarma fašizmu

Rok 2019

 • úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 30,69%
 • poskytnutie dotácie MF na Modernizáciu a opravu miestnych komunikácií v obci Údol vo výške 15 000€
 • výmena radiátorov v MŠ
 • doplnenie verejného osvetlenia pri dome č. 27
 • montáž osvetlenia na tenisových kurtoch

podané žiadosti o NFP

 • Žiadosť na detské ihriska – zamietnuta začiatkom roka
 • Žiadosť na PSK – zamietnuta
 • Žiadosť o dotáciu na traktor - nevyhodnotená

december 2019

 • začatie prác na projekte Zníženie energeticke náročnosti verejnej budovy Kultúrny dom a obecný úrad Údol

október 2019

 • 1.10.2019 posvätenie Domu nádeje , Hasičskej zbrojnice a Domu charitas sv. Demetera Vladykom Ján Babjak
 • 20.10.2019 Deň úcty k starším v KD Údol
 • oprava priekopy pri Dome nádeje

september 2019

 • 17.9.2019 odovzdávanie hasičského vozidla IVECO pani ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou
 • brigáda rodičov detí a občanov obce v okolí MŠ a Domu nádeje

Leto 2019

 • čistenie a oprava piekop
 • Montáž dvoch trasových šupatiek na obecnom vodovode
 • Výmena potrubia na moste č.2
 • Výstavba altánku: projekt cyklotrasa

august 2019

 • revitalizácia pozemkov okolo Domu nádeje

júl 2019

 • 5.7.2019 1. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER V OBCI ÚDOL

jún 2019

 • 12.6.2019 Filip Madžo reprezentoval obec Údol v hasičskej súťaži a umiestnil sa na krásnom  12. mieste z 50 
 • ukončenie prác : Projekt požiarna zbrojnica

máj 2019

 • Dokončenie prác na projekte:  Dom nádeje
 • Občianske združenie Time out 1. - 2. júna 2019 bude v okrese organizovalo terénne bežecké preteky a turistický pochod Severný živloplaz, ktorého hlavná trasa A  viedla aj okrajom obce Údol
 • 25. 5. 2019 Súbor Údolčanka vystúpil na RUSÍNSKOM FESTIVALE 2019

apríl 2019

 • Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 3000€
 • TÝŽDEŇ S FARNOSŤOU ÚDOL

 Dokument o živote farnosti si môžete pozrieť aj v  archíve:

https://www.tvlux.sk/archiv/listing/&type=relacia&id=211

 • oprava porúch na obecnom vodovode

Rok 2018

10. 12. 2018

starostom obce sa stal  Ing. Vladimír Kravec

poslanci OcZ:

Helena Dicová

Mgr. Rastislav Sokol

Miroslav Feňďa

Ján Murcko

Mgr. Martina Šlampiaková

december 2018 bolo dodané  a namontované zariadenie na automatickú dezinfekciu pitnej vody 

november 2018 začali sa stavebné práce v rámci projektu  „ Zmena dokončenej stavby súpisného čísla 25  na Dom smútku Údol“

26. 10. 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra schválila obci Údol nenávratný finančný príspevok v sume 276 631,07€ na projekt  „ Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Kultúrny doma a Obecný úrad Údol“

14. 10. 2018 bolo v KD odohrané Divadelné predstavnenie divadla Alexandra Duchnoviča s názvom Faraóni v rámci projektu Divadlo Alexandra Duchnoviča v obci Údol vo výške. 

"Projekt bol realiuovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

4. 10. 2018 bola spevnená cesta k Tenisovým kurtom (materiál makadam)

1. 10. 2018 Obec Údol získala dotáciu vo výške 30 000€ na projekt Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol v rámci Výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

September 2018 Obec dala vypracovať štúdiu na Individuálnu bytovú výstavbu v lokalite " za futbalovým ihriskom"

IBV obec Údol

September 2018 Bola zrealizovaná výmena vodovodného potrubia  od rodinného domu č. 74 po rodinný dom č.162

August 2018 Bolo vyčistené okolie  vodojemu, opravené oplotenie a  vyčistené plochy okolo všetkých záchytov

August 2018 Boli vyčistené a vydenzifikované všetky záchyty a vodojem

10. 8. 2018 Obec Údol získala dotáciu na projekt " Doplnenie vybavenia interiéru KD pre zabezpečenie kultúrnych akcií v obci Údol v sume 800€. Spolufinancovanie obce je 400,24€.

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

Obec zakúpila stoličky do priestorov KD Údol 
Za poskytnutie finančného príspevku Ďakujeme!

logo PSK

19. 8. 2018 Obec Údol bola jedným z usporiadavateľov 3. ročníka Futbalového turnaja, ktorý sa konal 19. 8. 2018 na futbalovom ihrisku v Údole

26. 7. 2018 Obec podpísala zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu, uzavretú podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení §536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. so spoločnosťou W-Control, s.r.o. Poprad

4. 7. 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „ Zmena dokončenej stavby súpisného čísla 25  na Dom smútku Údol“ prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Číslo výzvy 22/PRV/2017. Opatrenie 7 : Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie 7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súčasnej infraštruktúry.Schválené celkové oprávnené výdavky projektu sú 104 371,76€.

Vizualizácia a rozpočet projektu:

Fotografia č.1

Fotografia č.2

Fotografia č.3

Fotografia č.4

Fotografia č.5

Fotografia č.6

Fotografia č.7

Fotografia č.8

Fotografia č.9

Fotografia č.10

Fotografia č.11

Fotografia č.12

Rozpočet projektu

4. 5. 2018 Obec Údol získala dotáciu na projekt Divadlo Alexandra Duchnoviča v obci Údol vo výške 500€

Projekt bude " Realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

Plánuje sa v priebehu roka 2018

 • začatie prác na projekte "Vybudovanie cyklotrasy"
 • vytvorenie oddychovej plochy - altánku cca 25m2, ktorý bude situovaný na obecnom pozemku oproti  MŠ
 • oprava priekop v obci Údol - plánované ukončenie do konca roka 2018
 • vytvorenie  informačnej kampane  na podporu separovaného odpadu a zníženie zakladania čiernych skládok
 • montáž  svetelných reflektorov  na  multifunkčné ihrisko  tenisové kurty

6. 4. 2018 Obec získala finančnú dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany  vo výške 3000€ na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá

10. 4. 2018 Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2018 Prešovskému samosprávnemu  kraju  v rámci Programu 2 Kultúra podprogram 2.2. bežné neinvestičné výdavky : Oprava a údržba  kultúrnych pamiatok s pamätihodností obec, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru. Obec žiadala finančné prostriedky na kúpu stoličiek do priestorov Kultúrneho domu Údol. Požadovaná výška dotácie 1600€. Projekt je v stave schvaľovania.

3. 4. 2018 Obec podala projekt „ Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol“ prostredníctvom výzvy číslo VI.P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Účel dotácie je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Požadovaná výška NFP je 30 000€. Projekt bol podaný na Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru odbor plánovania a koncepcií. Projekt je v stave schvaľovania.

14. 3. 2018 Oslava narodením najstaršej občianky obce Anny Hriceňákovej, ktoré oslávila 21. marca 2018.

                    Fotografia č. 1

                    Fotografia č. 2

                    Fotografia č. 3

                    Fotografia č. 4

11 .2. 2018 Odovzdanie ceny starostu obce Márii Fenďovej

10. 2. 2018 Obecná zabíjačka

                      účinkujúci FS Údolčanka a Ľudová hudba Kolačkovci

                      sponzor: PVOD Údol a EZSO s.r.o.

4. 2. 2018 Obec Údol bola jednou z spoluorganizátorov 15. ročníka celoslovenského festivalu detských a dospelých spevákov rusínskej ľudovej piesne  " Spevy môjho rodu 2017 ".

                 pozvánka

Rok 2017

V priebehu roka 2017 

 • Projekt  2.5.3 Vybudovanie cyklotrasy

  Obec Údol sa zapojila v roku 2017 do projektu „Kúpele poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  – 1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“, ktorý podalo Ľubovnianske regionálne združenie. V rámci našej obce sa uskutočnia rekonštrukčné a modernizačné práce zamerané na realizáciu aktivít projektu na stavebných/nehnuteľných objektoch vo vlastníctve Obce Údol zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor, vedené na LV č.1793, KN – C 2047 a KN-C 2581 v k. ú. Údol. Cyklotrasa bude mať dĺžku cca 1870,07m. Začiatok predmetného úseku cyklotrasy je navrhovaný v miestnej časti obce Údol, koniec cyklotrasy podľa prehľadnej situácie na hranici katastrálneho územia Údol -Plaveč. Návrh šírkového usporiadania 3,0m. Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná. Šírka jazdného pruhu 2x1,50m s obojstrannými krajnicami šírky 0,50m. Spolufinancovanie obce je vo výške 22 122,17 €. Koniec prác je naplánovaný na rok 2018. V rámci projektu Cyklotrasa bude vytvorená Oddychová zóna  o veľkosti plochy cca 25m2. Altánok bude situovaný na obecnom pozemku oproti budove MŠ Údol.
 • bola uskutočnená čiastočná realizácia obnovy Multifunkčného ihriska v spolupráci s občianskym združením Milénium, kúpa športového náčinia a boli vybudované hokejové mantinely na betónovej ploche ihriska.
 • oprava priekop v obci Údol - plánované ukončenie do konca roka 2018
 • osadenie 2 betónových stĺpov a elektrického vedenia k osvetleniu tenisových kurtov
 • čistenie horného a stredného toku potoka Údolčanka

5. 11. 2017 Deň úcty k starším

                      účinkujúci: FS Údolčanka a FS Virlivčanka

november 2017 Obec podala projekt „ Zmena dokončenej stavby súpisného čísla 25  na Dom smútku Údol“ prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Číslo výzvy 22/PRV/2017. Opatrenie 7 : Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie 7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súčasnej infraštruktúry.Požadovaná výška NFP je 112 348,95€. Projekt bol podaný v novembri 2017 na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave. Projekt je v stave schvaľovania.

12.6.2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo obci Údol dotáciu na kapitálové výdavky na "Modernizáciu a opravu miestnych komunikácií v obci Údol vo výške 10 000€.

jún 2017 Obec podala  projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy KD a OÚ Údol prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Kód výzvy OPKZP – PO4- SC431- 20174 – 19.  Prioritná os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Požadovaná výška NFP je  291 190,60€. Projekt bol podaný v júni 2017 na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v Bratislave. Projekt je v stave schvaľovania.

jún 2017  Obec získala finančnú dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany  vo výške 3000€ na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

21. 5. 2017 Okresná súťaž interpretov ľudovej piesne Makoviská struna

                     hosť programu: Mariana Železná v doprovode Martina Karáša

                     FS Údolčanka

                     pozvánka

22. 4. 2017 Prehliadka v umeleckom prednese žien " Struny srdca Iriny Nevickej"

Rok 2016

30. 12. 2016 Obecná zabíjačka

                     účinkujúci: FS Údolčsanka a FS Šambrinci

                     sponzor: PVOD Údol a EZSO s.r.o.                   

6. 11. 2016 Deň úcty k starším

                    účinkujúci: FS  Údolčanka                 

21. 8. 2016 Futbalový turnaj

                     sponzor: PVOD Údol

14. 8. 2016 Cykloturistika na Marmon

22. 5. 2016 Okresná súťaž interpretov ľudovej piesne Makoviská struna

                     hosť programu: Mária Mačošková

                     Folklórny súbor ( ďalej len FS)  Údolčanka, FS Virlivčanka

                     sponzor: PVOD Údol

22. 2. 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo obci Údol na základe  uznesenia vlády č. 44 na rok 2016 dotáciu vo výške 9000,- € na kapitálové výdavky na akciu "Výmena kotla a radiátorov v budove obecného úradu".