Obsah

Oznámenie obce Údol pre zdaňovacie obdobie na rok 2019 za daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:

  • Tí občania, ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli novú nehnuteľnosti (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2018. Termín podania tlačiva „Priznanie k ........“ do 31. 01. 2019.
  • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2018 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t. j. vznik daňovej povinnosti). Termín podania tlačiva „Priznanie k .....“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daň za psa vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacie obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Vyrubená daň za psa je splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
  • noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2018. Termín podania tlačiva „Priznanie k...“ do 30 dní od o dňa vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej horenej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

  • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2018, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia stavby, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.). Termín podania tlačiva „Priznanie k....“ do 31.01.2019.
  • majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31. 12. 2018 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.). Termín podania tlačiva „Priznanie k ....“ do 30. dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
  • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty a majú k 31. 12. 2012 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja resp. predajného automatu). Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: List vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve a pod.

Všeobecná informácia

Daňovník na tlačive „Priznanie k ....“ uvedie okrem identifikačných údajov – meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy, IČO, adresa.....len základné údaje potrebné na vyrubenie dane – výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod. Daňovník daň do tlačiva „Priznanie k...“ nevypĺňa.

Obec Údol ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k...“ Daňovník bude povinný uhrádzať daň až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

 

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje si môžu daňovníci stiahnuť na dole uvedenom odkaze.

Tlačivo na stiahnutie:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti tlačivo (5.38 MB)