Obsah

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015

VZN č.1 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete šôl a školských zariadení SR,zriadených na území obce Údol, na kalendárny rok 2016.

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015

VZN č.2 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2015

VZN č.3 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2016

VZN č.4 o zrušení Základnej školy a určení školského obvodu

Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2016

VZN č.5 o zriadení Materskej školy

Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2016

VZN č.6 o Zeleni a ochrane drevín na území Obce Údol

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2016

VZN č.7 o používaní a ochrane symbolov obce

Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2016

VZN č.8 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škol a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce , štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do site škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Údol, na kalendárny rok 2017

Všeobecné záväzné nariadenie č.9/2017

VZN č. 9 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Údol

Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2017

VZN č.10 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2017

VZN č.11 o používaní miestnych komunikácií na území obce Údol

Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2017

VZN č. 12 o miestnych daniach

Všeobecné záväzné nariadenie č.13/2017

VZN č. 13 o organizácii miestneho referenda

Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2018

VZN č. 14 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2018

Všeobecné záväzné nariadenia č. 15 o odpadoch a nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Údol

Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2019 o financovaní základných škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Údol, na kalendárny rok 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2019 o financovaní základných škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Údol, na kalendárny rok 2019

Všeobecné záväzné nariadenie č.17/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Všeobecné záväzné nariadenie č.17/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Údol

Prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Údol

Návrh na Prílohu č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska pre obec Údol

Návrh na Prílohu č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska pre obec Údol

Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2019 o chove a držaní psov v obci Údol

Návrh na VZN č. 18/2019 o chove a držaní psov v obci Údol

Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2019 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe  obce Údol a ich spoplatnenie

Návrh na VZN č. 19/2019 ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe obce Údol a ich spoplatnenie

Návrh na Všobecné záväzné nariadenie č. 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh na VZN č. 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady