Obsah

Civilná ochrana

Je organizovaná skupina osôb, odborne pripravená a materiálne vybavená na plnenie úloh civilnej ochrany. Jednotky civilnej ochrany sa členia podľa činnosti na ŠTÁB a odborné jednotky civilnej ochrany.
Jednotky civilnej ochrany aktivuje do činnosti príkazom predseda krízového štábu.
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.


Práva a povinnosti v civilnej ochrane

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.
Fyzické osoby majú právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie vedomostí v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.

 

Fyzické osoby sú povinné:

  • riadiť sa pokynmi orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek
  • riadiť sa pokynmi na ukrytie a evakuáciu
  • vykonať opatrenia na ochranu potravín, vody, hospodárskych zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo im boli zverené
  • plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie sa vopred pripraviť
  • vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku
  • poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú
  • poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na dočasné ubytovanie evakuovaných osôb 
  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste
     

Podrobnosti týkajúce sa povinností a oprávnení v civilnej ochrane nájdete v zákone NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.