Obsah

Špeciálne Covidové hlasovanie

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania – „ Covidové hlasovanie“

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

V obci Údol je potrebné telefonickú žiadosť adresovať zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Ing. Emílii Murckovej, t.č. 052/ 43 93 436 alebo 0911 / 221 111 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke mestskej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
 5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva 2022

Zoznam kandidátov (31.68 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 2022

Zoznam kandidátov (31.21 kB)

Zapisovateľka obce bude 30. 8. 2022 preberať kandidátne listiny na starostu obce,kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva a oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 29. októbra v priestoroch obecného úradu do 15:00hod.

V prípade doručenia

 • kandidátnych listín na starostu obce 
 • kandidátnych listín do obecného zastupiteľstva
 • oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 29. októbra 2022

dňa 30. 8. 2022 v čase od 15:00 do 24:00 hod. prosím volajte na telefónne čísla :

052/ 43 93 436 alebo 0911 / 221 111

kde s Vami prevzatie dokumentov dohodne zapisovateľka obce Ing. Emília Murcková

                                                                              Ďakujeme

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí v rusínskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí v ukrajinskom jazyku

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je 365 obyvateľov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajova určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h, volebná miestnosť je určená v budove Kultúrneho domu - zasadačka obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo dňa 28. 6. 2022  uznesením číslo 301 určilo, že obecné zastupiteľstvo bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Údol.

Obecný úrad v Údole týmto oznamuje voličom našej obce, že doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022, je možné zasielať na emailovú adresu obce Údol: obecudol@obecudol.sk

DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV

Podľa § 169 v spojitosti s § 17 a § 18 volebného zákona do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členom miestnej volebnej komisie nesmie byť kandidát na starostu obce ani kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje náležitosti uvedené v § 169 ods. 2 volebného zákona. Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie je zverejnený na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR (odkaz je uvedený aj nižšie ).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia  v lehote do 30. 8. 2022. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na emailovú adresu obecudol@obecudol.sk. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

KANDIDÁTNE LISTINY

Každý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva ako aj kandidát na starostu obce Údol musí spĺňať podmienky stanovené volebným zákonom; osobitne poukazujeme na ustanovenia § 164, § 171 - § 174, § 176 - § 179. Kandidát musí mať trvalý pobyt v obci Údol.

Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 171 (pre voľby poslancov) a § 176 (pre voľby starostu) volebného zákona. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. V prípade kandidátnej listiny politickej strany treba pripojiť aj oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka; splnomocnenca si môže určiť aj nezávislý kandidát.

Splnomocnencom politickej strany ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ miestnej volebnej komisie.

Splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, splnomocnenec politickej strany ani jeho náhradník.

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám sú zverejnené na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR (odkaz je uvedený aj nižšie).

Upozornenie na niektoré dôležité legislatívne zmeny:

 • Na kandidátnej listine sa musí uviesť aj pohlavie kandidáta.
 • Na kandidátnej listine sa uvádza zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky.

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie, a to do 30. augusta 2022 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb).

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Spolu s kandidátnou listinou odporúčame splnomocnencovi a nezávislému kandidátovi doručiť aj vyplnený kontaktný formulár (s uvedením emailového a telefonického kontaktu) za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie medzi miestnou volebnou komisiou a jej zapisovateľom na jednej strane a splnomocnencom resp. nezávislým kandidátom na druhej strane. Vzor kontaktného formuláru je dostupný nižšie. Doručenie kontaktného formuláru s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny!

kontaktný formulár nezávislého kandidáta (78.47 kB)

kontaktný formulár splnomocnenca politickej strany (politického hnutia, koalície) (162 B

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva preberá počas úradných hodín zapisovateľka MVK

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Meno a priezvisko zapisovateľa:  Ing. Emília Murcková

Sídlo: Údol 2, 065 45 Údol

Telefónne číslo : 052/ 43 93 436

                                0911 / 221 111 

E-mailová adresa: obecudol@obecudol.sk

Oznámenie o uzatvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov (32.38 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie (107 kB)

vzory kandidátnych listín sa stiahnutie:

http://www.minv.sk/?selfgov22-vzory

informácie pre nezávislých kandidátov:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info30

informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info20

Výsledky volieb do orgánov samosprávy dňa 29. 10. 2022

Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 166

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 154

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 138

Počet zvolených poslancov: 5

Za starostu obce bol zvolený: Vladimír Kravec, Ing. počet hlasov 138, nezávislý kandidát

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Rastislav Sokol, Mgr., počet hlasov: 114, nezávislý kandidát
 2. Milan Knap, Ing., počet hlasov 108, nezávislý kandidát
 3. Ján Murcko, počet hlasov 101, nezávislý kandidát
 4. Štefan Gladiš, počet hlasov 100, nezávislý kandidát
 5. Miroslav Feňďa, počet hlasov 99, OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé ososbnosti, (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia ( KÚ), ZMENA ZDOLA