Obsah

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (187.02 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (224.01 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom  jazyku (224.05 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (224.05 kB)

Oznámenie o vytvorení volebného oksku a určenie volebnej miestnosti (201.06 kB)

vymenovanie zapisovateľa (286.17 kB)

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:  obecudol@obecudol.sk alebo obecudol@livenet.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť starostovi obce  do 21. augusta 2023 do 24.00 h

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu:

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obecudol@obecudol.sk alebo obecudol@livenet.sk

Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

Informácie pre voliča:

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

(Voľba poštou)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie obce Údol (6.91 MB)