Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR dobrovoľného občianskeho združenia (Stanovy DPO SR čl. 7), založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v súčasnom období deklarované zákonom č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky. Podľa tohto zákona a stanov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác, a v zmysle tohto zákona (§3). Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

Dobrovoľný hasičský zbor(DHZ) Údol bol obnovený dňa 8. 10. 2016 na Ustanovujúcej schôdzi DHZ Údol.

Počet členov: 21

Zloženie výboru DHZ Údol:

Zloženie výboru DHZ Údol

Zákon č.37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Zákon č.37/2014