Obsah

Späť

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Stoličky KD

„Doplnenie vybavenia interiéru KD pre zabezpečenie kultúrnych akcií v obci Údol“

Na základe Zmluvy č. ZMLUVA č. 604/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Obec Údol zrealizovala projekt „Doplnenie vybavenia interiéru KD pre zabezpečenie kultúrnych akcií v obci Údol“.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september 2018.

Realizáciou projektu došlo k nákupu 60 kusov stoličiek ( viď titulná fotografia).

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

PSK

Vyvesené: 18. 9. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť