Obsah

Späť

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

 

Stoly dotácia PSK

„Vybavenie sály Kultúrneho domu v obci Údol“

Na základe Zmluvy č. ZMLUVA č. 931/2021/OPR o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja uzatvorená podľa ustanovenie §8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení Obec Údol zrealizovala projekt „Vybavenie sály Kultúrneho domu v obci Údol“.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci október 2021.

Realizáciou projektu došlo k nákupu 12 stolov do sály kultúrneho domu ( viď titulná fotografia).

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

PSK

Vyvesené: 1. 11. 2021

Dátum zvesenia: 17. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť