Obsah

Späť

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

IMG_20200922_141718.jpg (2.04 MB)Ozvučenie KD

„Ozvučenie kultúrneho domu v obci Údol“

Na základe Zmluvy č. ZMLUVA č. 611/2020/DPR o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja uzatvorená podľa ustanovenie §8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení Obec Údol zrealizovala projekt „Ozvučenie kultúrneho domu“.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september 2020.

Realizáciou projektu došlo k nákupu ozvučenia do sály kultúrneho domu ( viď titulná fotografia).

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja"

PSK

Vyvesené: 23. 9. 2020

Dátum zvesenia: 9. 10. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť