Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti HK II.polrok 2020

Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Plán kontrolnej činnosti HK II.polrok 2020

Vyvesené: 8. 6. 2020

Dátum zvesenia: 24. 6. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť