Sviatok

Meniny má Leonard, Jáchim, Joachim, Linhart, Rochus, Leonarda

Obsah

Rok 2018

26. 7. 2018 Obec podpísala zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu, uzavretú podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení §536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. so spoločnosťou W-Control, s.r.o. Poprad

4. 7. 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „ Zmena dokončenej stavby súpisného čísla 25  na Dom smútku Údol“ prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Číslo výzvy 22/PRV/2017. Opatrenie 7 : Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie 7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súčasnej infraštruktúry.Schválené celkové oprávnené výdavky projektu sú 104 371,76€.

Plánuje sa v priebehu roka 2018

 • začatie prác na projekte "Vybudovanie cyklotrasy"
 • vytvorenie oddychovej plochy - altánku cca 25m2, ktorý bude situovaný na obecnom pozemku oproti  MŠ
 • oprava priekop v obci Údol - plánované ukončenie do konca roka 2018
 • vytvorenie  informačnej kampane  na podporu separovaného odpadu a zníženie zakladania čiernych skládok
 • montáž  svetelných reflektorov  na  multifunkčné ihrisko- tenisové kurty

6. 4. 2018 Obec získala finančnú dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany  vo výške 3000€ na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá

10. 4. 2018 Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2018 Prešovskému samosprávnemu  kraju  v rámci Programu 2 Kultúra podprogram 2.2. bežné neinvestičné výdavky : Oprava a údržba  kultúrnych pamiatok s pamätihodností obec, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru. Obec žiadala finančné prostriedky na kúpu stoličiek do priestorov Kultúrneho domu Údol. Požadovaná výška dotácie 1600€. Projekt je v stave schvaľovania.

3. 4. 2018 Obec podala projekt „ Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Údol“ prostredníctvom výzvy číslo VI.P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Účel dotácie je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Požadovaná výška NFP je 30 000€. Projekt bol podaný na Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru odbor plánovania a koncepcií. Projekt je v stave schvaľovania.

14. 3. 2018 Oslava 100.narodením najstaršej občianky obce Anny Hriceňákovej, ktoré oslávila 21. marca 2018.

                    Fotografia č. 1

                    Fotografia č. 2

                    Fotografia č. 3

                    Fotografia č. 4

11 .2. 2018 Odovzdanie ceny starostu obce Márii Fenďovej

                  Fotografia č. 1

                  Fotografia č. 2

                  Fotografia č. 3

10. 2. 2018 Obecná zabíjačka

                      účinkujúci FS Údolčanka a Ľudová hudba Kolačkovci

                      sponzor: PVOD Údol a EZSO s.r.o.

                      fotografia

                      pozvánka

4. 2. 2018 Obec Údol bola jednou z spoluorganizátorov 15. ročníka celoslovenského festivalu detských a dospelých spevákov rusínskej ľudovej piesne  " Spevy môjho rodu 2017 ".

                 pozvánka

Rok 2017

V priebehu roka 2017 

 • Projekt  2.5.3 Vybudovanie cyklotrasy

  Obec Údol sa zapojila v roku 2017 do projektu „Kúpele poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  – 1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“, ktorý podalo Ľubovnianske regionálne združenie. V rámci našej obce sa uskutočnia rekonštrukčné a modernizačné práce zamerané na realizáciu aktivít projektu na stavebných/nehnuteľných objektoch vo vlastníctve Obce Údol zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor, vedené na LV č.1793, KN – C 2047 a KN-C 2581 v k. ú. Údol. Cyklotrasa bude mať dĺžku cca 1870,07m. Začiatok predmetného úseku cyklotrasy je navrhovaný v miestnej časti obce Údol, koniec cyklotrasy podľa prehľadnej situácie na hranici katastrálneho územia Údol -Plaveč. Návrh šírkového usporiadania 3,0m. Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná. Šírka jazdného pruhu 2x1,50m s obojstrannými krajnicami šírky 0,50m. Spolufinancovanie obce je vo výške 22 122,17 €. Koniec prác je naplánovaný na rok 2018. V rámci projektu Cyklotrasa bude vytvorená Oddychová zóna  o veľkosti plochy cca 25m2. Altánok bude situovaný na obecnom pozemku oproti budove MŠ Údol.
 • bola uskutočnená čiastočná realizácia obnovy Multifunkčného ihriska v spolupráci s občianskym združením Milénium, kúpa športového náčinia a boli vybudované hokejové mantinely na betónovej ploche ihriska.
 • oprava priekop v obci Údol - plánované ukončenie do konca roka 2018
 • osadenie 2 betónových stĺpov a elektrického vedenia k osvetleniu tenisových kurtov
 • čistenie horného a stredného toku potoka Údolčanka

5. 11. 2017 Deň úcty k starším

                      účinkujúci: FS Údolčanka a FS Virlivčanka

                      Jubilanti 2017

november 2017 Obec podala projekt „ Zmena dokončenej stavby súpisného čísla 25  na Dom smútku Údol“ prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Číslo výzvy 22/PRV/2017. Opatrenie 7 : Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie 7.4  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súčasnej infraštruktúry.Požadovaná výška NFP je 112 348,95€. Projekt bol podaný v novembri 2017 na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave. Projekt je v stave schvaľovania.

12.6.2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo obci Údol dotáciu na kapitálové výdavky na "Modernizáciu a opravu miestnych komunikácií v obci Údol vo výške 10 000€.

jún 2017 Obec podala  projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy KD a OÚ Údol prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Kód výzvy OPKZP – PO4- SC431- 20174 – 19.  Prioritná os 4 : Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Požadovaná výška NFP je  291 190,60€. Projekt bol podaný v júni 2017 na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v Bratislave. Projekt je v stave schvaľovania.

jún 2017  Obec získala finančnú dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany  vo výške 3000€ na zabezpečenie materiálovo-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

21. 5. 2017 Okresná súťaž interpretov ľudovej piesne Makoviská struna

                     hosť programu: Mariana Železná v doprovode Martina Karáša

                     FS Údolčanka

                     pozvánka

22. 4. 2017 Prehliadka v umeleckom prednese žien " Struny srdca Iriny Nevickej"

Rok 2016

30. 12. 2016 Obecná zabíjačka

                     účinkujúci: FS Údolčsanka a FS Šambrinci

                     sponzor: PVOD Údol a EZSO s.r.o.

                     pozvánka

6. 11. 2016 Deň úcty k starším

                    účinkujúci: FS  Údolčanka

                    Jubilanti 2016

                    pozvánka

21. 8. 2016 Futbalový turnaj

                     sponzor: PVOD Údol

14. 8. 2016 Cykloturistika na Marmon

22. 5. 2016 Okresná súťaž interpretov ľudovej piesne Makoviská struna

                     hosť programu: Mária Mačošková

                     Folklórny súbor ( ďalej len FS)  Údolčanka, FS Virlivčanka

                     sponzor: PVOD Údol

                     pozvánka

22. 2. 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo obci Údol na základe  uznesenia vlády č. 44 na rok 2016 dotáciu vo výške 9000,- € na kapitálové výdavky na akciu "Výmena kotla a radiátorov v budove obecného úradu".